Administrim

homesinalbania- Real estate eshte nje nga agjensit e para qe ofron administrimin e prones ne Shqiperi per pronaret e huaj dhe ata shqipetare. Ne ofrojme administrim te sigurt dhe profesjonal te prones duke perfaqsuar qiradhensin perballe qirramarrsit.. homesinalbania - Real estate është e angazhuar në shërbimet e integruara të menaxhimit të pronës, duke përfshirë administrimin dhe mirëmbajtjen e pronës,  administrimin e qiras  dhe shërbime të veçanta teknike. Ne  prej kohesh ofrojme shërbimet për menaxhimin e pronës për shumë prona të zhvilluara. Ne do të kërkojmë  qiran në emër të pronarit nga qiramarrësit e objekteve në përputhje me dispozitat e qirasë.  Pagesat e qiras  zakonisht do t'i kthehen qiradhënësit në përmes transfertave  bankare duke zbritur vleren e paguar te taksave. Ne do të mundesojm që të dy qiradhënësi dhe qiramarrësi te respektojn detyrimet  përkatëse në bazë të marrëveshjes së qirasë në mënyrë qe mardhenia mes qiramarrsit dhe qiradhensit te zhvillohet ne menyre harmonike.Ne kemi përvojë të mjaftueshme  në ndërmarrjen e negociatave ne kontratat e qiras, ne rastet e nevojshme ne  do të ndërmarrim negociatat për rinovim apo zgjerimin e kontrates, si dhe do te kryejm njoftimet e nevojshme sic kerkohen ne kontrat. 

Të gjitha mirëmbajtjen e pronës do të ndërmerren në emër të qiradhënësit nga  homesinalbania,  kontraktorët tan  ose te sygjeruar  prej  qiramarrësit do te kryejn mirembajtjen në përputhje me detyrimet e kontrates se qiras. Të gjitha shpenzimet e nevojshme për riparimin dhe mirëmbajtjen do të paguhet nga  qiradhënësit ose qiramarrësit në varësi të kushteve të kontratës së qirasë